brainJuridiktips.se

Brottsoffers rättigheterDe mänskliga rättigheterna inbegriper bl. a rätten att inte utsättas för grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Att drabbas av brott innebär många gånger att någons rätt till liv, frihet och/eller personlig säkerhet har kränkts. Dessa rättigheter tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna som omfattar alla människor utan åtskillnad. Därför är de mänskliga rättigheterna av stor betydelse ur ett brottsofferperspektiv.

Du som brottsoffer (målsägande) kan vid brott som innebär ett angrepp på din person få ett målsägandebiträde som stöd under förundersökningen (brottsutredningen) och rättegången. Exempel på sådana brott är sexualbrott, misshandel, rån och andra brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Om du behöver ett målsägandebiträde kan du meddela åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Det är tingsrätten som beslutar om du har rätt till det. Det är i så fall gratis.
Målsägandebiträdet är en advokat som tar tillvara på målsägandens intressen, hjälper till att söka skadestånd etc.
Du kan också söka stöd hos de ideella brottsofferorganisationer som finns, t.ex. brottsofferjouren, kvinnojourer med mera.
Dessutom finns en statlig myndighet - Brottsoffermyndigheten som kan hjälpa brottsoffer.

Om du behöver stöd vid förhör hos polisen eller vid rättegången har du rätt att ta med dig en stödperson. Stödpersonen får inte säga något under förhör eller rättegång. Han eller hon kan heller inte få ersättning för att vara med.
Du väljer själv stödperson och det kan vara någon som du känner - en god vän, en släkting, en arbetskamrat eller någon annan. Du kan också vända dig till socialtjänsten eller en brottsofferjour för att få kontakt med en lämplig stödperson.

Den som har utsatts för brott kan alltså få ersättning på tre olika sätt:
1. Skadestånd från gärningspersonen om man vet vem han eller hon är.
Ett brottsoffer kan få skadestånd till exempel för kostnader som uppstått om något försvunnit eller gått sönder vid ett brott, för fysiska och psykiska skador, för förlorad arbetsinkomst och vid vissa brott för den kränkning brottet inneburit. Skadeståndet ska kompensera för den direkta skadan eller förlusten och ska alltså inte fungera som ett straff.
På Brottsoffermyndighetens och Trafikskadenämndens webbplatser kan man få en uppfattning om vilka belopp det brukar handla om vid olika brott.

2. Försäkringsersättning från sitt försäkringsbolag

3. Brottsskadeersättning som man kan ha rätt till om man inte fått full kompensation genom skadestånd eller försäkringsersättning

infart